Dashboard
lô đề online d-i-r-t-y quản lý hồ sơ lưu trữ
Hệ thống gồm các tính năng chính sau: 1. Quản lý phông  2. Quản lý loại kho 3. Quản lý kệ 4. Quản lý loại hồ sơ 5. Quản lý loại thành phần hồ sơ 6. Quản lý kho lưu trữ 7. Quản lý kệ 8. Quản lý hộp 9. Quản lý hồ sơ lưu trữ 10. Quản lý kiểu người dùng 11. Quản lý người dùng 12. Quản lý nhóm người dùng 13. Quản lý cơ cấu tổ chức 14. Quản lý vị trí công việc 15. Quản lý quy trình thủ tục 16. Quản lý danh mục hồ sơ 17. Thiết lập trường dữ liệu
Chi tiết