Trang chủ - Lô đề online d-i-r-t-y

lô đề online d-i-r-t-y quản lý hồ sơ lưu trữ

Hệ thống gồm các tính năng chính:

1. Quản lý phông ;2. Quản lý loại kho; 3. Quản lý kệ; 4. Quản lý loại hồ sơ; 5. Quản lý loại thành phần hồ sơ; 6. Quản lý kho lưu trữ; 7. Quản lý kệ; 8. Quản lý hộp; 9. Quản lý hồ sơ lưu trữ; 10. Quản lý kiểu người dùng; 11. Quản lý người dùng; 12. Quản lý nhóm người dùng; 13. Quản lý cơ cấu tổ chức; 14. Quản lý vị trí công việc; 15. Quản lý quy trình thủ tục; 16. Quản lý danh mục hồ sơ; 17. Thiết lập trường dữ liệu; 

Hệ thống Quản lý hồ sơ lưu trữ thông minh


lô đề online d-i-r-t-y quản lý hồ sơ lưu trữ

Quản lý phông lưu trữ

Chức năng được sử dụng để quản lý phông lưu trữ hồ sơ. Mỗi cơ quan, tổ chức trong quá trình hình thành và phát triển sẽ sản sinh ra một khối lượng tài liệu phản ánh quá trình hình thành và phát triển của cơ quan, tổ chức đó. Phông lưu trữ cơ quan là khối tài liệu hoàn chỉnh hoặc tương đối hoàn chỉnh phản ánh quá trình hình thành và phát triển của một cơ quan, một tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội hoặc một đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân. Và trong một phông lưu trữ có thể có nhiều loại tài liệu khác nhau.Cho phép người dùng thiết lập các phong lưu trữ của cơ quan mình

Quản lý kho lưu trữ  

Chức năng được sử dụng để quản lý kho lưu trữ hiện có. Kho là đơn vị lưu trữ cấp cao nhất, dùng để khởi tạo và quản lý các đơn vị lưu trữ khác dựa trên nó như kệ, hộp, tập hồ sơ/hồ sơ… Mỗi kho lưu trữ có thể thuộc một kho cha khác và được phân loại thành các loại kho khác nhau như: kho chuyên dụng, kho tạm… giúp cán bộ quản trị dễ dàng tổ chức hệ thống cấp cha – con. Mỗi kho sẽ có quy định về diện tích khác nhau, bộ phận quản trị có thể điều chỉnh danh sách kho này theo thực tế vận hành.

Quản lý kệ